تبلیغات
سامانه ایران صنعت - فهرست تولیدکنندگان بسته بندی موادشیمیائی به صورت مایع کشور

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﻏﻨﻬﺎی ﻏﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮای روﻏﻦ زﻧﻲ ﻛﺸﻤﺶ. ﻣﺠﺎز. : شیمی_حریق.pdf www.ptec-ir.com/uploads/شیمی_حریق_634.pdf ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد . از ﺟﻤﻠﻪ اﻳـﻦ ﻛﺎﻻﻫـﺎ ، ﻣـﻮاد ﺧﻄﺮﻧـﺎك و. ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، اﻧﺒﺎرداری و ﻧﮕﻪ داری آن ﻫﺎ ... ﺷﺪه ﻧﮕﺎرش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و ﺳﻬﻮﻟﺖ درك ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻳﻦ ﺣﻘﻴﺮ ، اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد و. IranPack.ir « بسته بندی فلزی iranpack.ir/iranpack-directory/metal-packaging/ بسته بندی فلزی ... قرص‌ها, مایعات, پودرها و انواع خمیرها با قابلیت جداسازی خودکار در ابعاد مختلف ... پارس قوطی, ساخت و چاپ ظروف فلزی مواد شیمیایی و غذایی ... تعاونی خزر دشت, تولیدکننده قوطی کنسرو ۲۰۰ و ۳۰۰ گرمی به صورت گرد و کششی. [PDF]آئین نامه اجرائی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک - حفاظت محیط ... https://ardebil.doe.ir/Portal/file/?525987/آئین-نامه-اجرائی-حمل-ونقل-جاده-ای-مواد... اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ وﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻄﺮﻧﺎك ... اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد. : -1. -1 ..... اﻟﻒ. (. ﺑﻪ. دﻗﺖ در آن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و روﺷﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺪرج در ﺿﻤﯿﻤﻪ. ج(. ) ... ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﮔﺎزدرﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ از ﻣﯿﺰان زﯾﺮ ﺗﺠﺎوز ... ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﻧﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ . -3 .... ﺗﻦ ﭘﻮﺷﯽ ﺳﺮاﺳﺮی از ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد ﺿﺪآب وﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ . -7. واکسن بروسلا سویه ایریبا - موسسه تحقیقات واکسن و سرم ... www.rvsri.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=8ae74e28-af52-4f33... واكسن زنده تخفیف حدت یافته، به صورت لیوفیلیزه ، تزریقی ... بسته به میزان دز هر ویال و با رعایت شرایط آسپتیك، قرص لیوفیلیزه را در مقدار مناسبی از حلال كاملا ... [PDF]6305 _ ( ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ) آب آﯾﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آب ﻫﺎی آﺷﺎﻣ vch.iums.ac.ir/uploads/6305.pdf ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن، ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ... وﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫـﺎ در ﮐـﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠـﯽ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ آن رﺷﺘﻪ ﻃﺮح ودر ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ ... ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب. –. آﺋﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﺑﻬﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه. (. ﺑﻪ ﻏﯿﺮ. از آب ﻣﻌﺪﻧﯽ. ) رﺋﯿﺲ .... دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ، ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎﮔﺎزی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ. ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ... ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﮔﻮرﺳﺘﺎن وﻣﺨﺎزن ﮔﺎز ﯾﺎ ﻣﻮادﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﺧﻄﻮط. مایع ظرفشویی - istgah.com www.istgah.com/search/?stext=مایع+ظرفشویی مناسب برای بسته بندی مایعات مانند سس کچاپ، سس مایونز، روغن زیتون، شکلات مایع ... شرکت خود را به طور مستقیم و بدون واسطه از تولید کنندگان و کشاورزان محترم تهیه نماید. .... تمامی محصولات به صورت عمده میباشد و در صورت تولید در تناژ بالا تخفیف ویژه داده خواهد شد. ... لیست محصولات کیهان مارکت ... صنعت مواد شیمیایی و صنعت. آموزش صادرات به عراق - آموزش صفر تا صد صادرات و واردات 0ta100.net/product/education-exports-iraq چهارمحال وبختیاری از بزرگترین تولید کنندگان ماهی سردآبی می باشد و حدود 30 تن ماهی قزل ... استاندارد ها در بسته بندی کالاهای صادراتی به عراق ... جهت صرفه جویی در زمان و پول مشترکین محترم لیست تجار عراقی نیز با اطلاعات تماس ضمیمه این بسته شده است .... من میخواهم محصولم رو به صورت قانونی به کشور عراق صادر کنم و مشتری من ... Krones Ibérica, S.a. - Barcelona 08029 (Barcelona), C/ ... https://ir.kompass.com/c/krones-iberica-s-a/es1044844/ لیست شرکت های آنلاین شرکت های خرید ... تولید کننده; توزیع کننده; ارائه دهنده خدمات ... ماشین آلات بسته بندی برای محصولات مایع یا نیمه جامد به سفارش مشتری ... [PDF]آیین نامه طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی کشور ... rcitd.ajums.ac.ir/_vchhealth/documents/بهداشت%20حرفه%20ای/Regulations-tag.pdf جهانی برای طبقه بندی و برچسب زنی مواد شیمیایی و به منظور ارتقاء سطح آگاهی و اطالعات کلیه افرادی که با تولید عرضه. حمل و نقل و ... از گاز ، بخار ، مایع یا جامد دیده می شوند. ماده. -2 ... مقابل آنها می باشد که بر روی ظروف و یا بسته های حاوی مواد شیمیایی ... مشمول این آیین نامه را به طریق مقتضی به تولید کنندگان ، وارد کنندگان و صادرکن. پرسشهای متداول - elsapa:فروشگاه آنلاین مواد شیمیایی و ... elsapaco.com/page/faq نوع بسته بندی اسید استیک چیست؟ اسید استیک در گالن های 35 کیلوگرمی و ... بسته بندی استون به چه صورت است؟ استون کمهو کره و استون ساسول در بشکه های 160 ... [PDF]کتابچه استریلیزاسیون moth.mums.ac.ir/images/moth/files/controlofounat/estriliz.pdf در صورت استفاده از وسایل حیاتی که به اندازه کافی استریل نشده باشند،خطر .... روش شیمیایی شامل استفاده از مواد شیمیایی حساس به ارزیابی شرایط فیزیکی ... بسته بندی قرار داده شوند تا از نفوذ ماده استریل کننده به داخل بسته اطمینان حاصل کنیم ... درج کالس اندیکاتور شماره استاندارد های اخذ شده توسط تولید کننده ...... لیست قطعات. اطلاعات تولیدکنندگان صنایع شیمیایی و پتروشیمی | ... www.soryas.com/petroindustry.htm لیست زیربخش های موجود در اطلاعات صنایع شیمیایی و دارویی. اطلاعات تولیدکنندگان انواع ... اطلاعات تولیدکنندگان بسته بندی موادشیمیائی به صورت مایع اطلاعات ... پارافین | پارافین (شمع، جامد، خوراکی) | کیمیا تهران اسید www.tehranacid.com/پارافین شکل ظاهری : پارافین مایع ، مایعی سفید شفاف می باشد و پارافین جامد به صورت تخته ای می باشد. ... سانتی استوک می باشد پارافین های که توسط تولیدکنندگان به بازار عرضه می ... رنگ پایدار باشد، یا پارافین واکس هایی که در حفاظت و بسته بندی مواد غذایی به ... تصفیه با مواد شیمیایی – جذب فیزیکی و هیدروژناسیون که این روش ها در ... بانک اطلاعات شرکت‌های آبمیوه و كنستانتره - آفتاب www.aftabir.com/companies/category/1712/آبمیوه-و-كنستانتره گروه صنعتی هیدروپارس با بهره گیری از دانش فنی و تجربی کارشناسان خود به عنوان ... به عنوان یک شرکت پیمانکار و با هدف اجرای پروژه های صنعتی به صورت EPC در عرصه ... تولید تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب و مواد شیمیائی و کیت‌های سنجش آب و ... تولید و بسته بندی انواع ترشی ، شوری ، کنسانتره ، انواع محصولات انار شامل ... تبلیغ مواد شیمیایی - باما محصولات خود را جهانی کنید‏ تبلیغservices.2exim.com/‏ اولین مرکز تخصصی بازاریابی صادراتی 02149235000-09197296201 · برای اولین بار در ایران · معرفی محصول شما به دنیا صادرات به روسیهصادرات محصولات ایرانیچرا 2EXIM جستجوهای مربوط به لیست تولیدکنندگان بسته بندی موادشیمیائی به صورت مایع کارخانه های تولید اسید سولفوریک در ایران لیست شرکت های بسته بندی مواد غذایی شرکت بسته بندی تهران شرکت های چاپ و بسته بندی در تهران شرکت چاپ و بسته بندی اصفهان لیست شرکتهای چاپ و بسته بندی اسامی شرکت های بسته بندی شرکتهای بسته بندی مواد غذایی صفحه قبلی info@tehranacid.com به کیمیا تهران اسید خوش آمدید ! صفحه اصلی محصولات محصولات در یک نگاه دانستنی ها اخبار درباره ما تماس با ما صفحه اصلی محصولات محصولات در یک نگاه دانستنی ها اخبار درباره ما تماس با ما جستجو ... شرکت کیمیا تهران اسید صفحه اصلی محصولات روغن های شیمیایی پارافین parafin1.jpg گالری کیمیا تهران اسید گالری کیمیا تهران اسید 1 گالری کیمیا تهران اسید گالری کیمیا تهران اسید گالری کیمیا تهران اسید گالری کیمیا تهران اسید پارافین فرمول شیمیایی CnH۲n+۲ شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی 8002-74-2 شماره استاندارد بین المللی PAH750 جرم حجمی mg/m3 وابستگی غلظت Y HR 2 برای ثبت سفارش کلیک نمایید دانلود آنالیز : دانلود دستورالعمل : دانلود کاتالوگ : حالت در دمای 25 °C varies توضیحات مشخصات محصول پارافین : • نام شیمیایی : پارافین. • اسامی مترادف با پارافین : paraffin. • گرید محصول : 1. پارافین خوراکی 2. پارافین صنعتی 3. پارافین بهداشتی. • انواع پارافین : 1. پارافین مایع 2. پارافین جامد. • فرمول شیمیایی : CnH2n+2. • شکل ظاهری : پارافین مایع ، مایعی سفید شفاف می باشد و پارافین جامد به صورت تخته ای می باشد. پارافین یک ترکیب هیدروکربنی سیر شده که در آن ، تمامی اتم های کربن موجود در مولکول ، با پیوندهای ساده به یکدیگر متصل اند و پارافین ها یا هیدروکربن های پارافینی را آلکان می گویند. به عبارت دیگر ، مشخصه هیدروکربن های پارافینی ، اتصال اتم های کربن بوسیله پیوندهای ساده است ، سایر پیوندها نیز با اتم های هیدروژن ، سیر شده اند. موارد مصرف و کاربرد : پارافین مخلوطی از هیدروکربن های اشباع شده با تعداد اتم کربن بالا می باشد که به صورت مایع و کلوئیدی یا جامد و متبلور یافت می شود. پارافینی که در نفت خام موجود است به صورت مایع و در اثر تقطیر در درجه حرارت بالا به فرم جامد در می آید. پارافین به دلیل داشتن خاصیت خنثی در صنعت کاربرد فراوان دارد و به عنوان یکی از موارد اولیه پر مصرف در صنایع داروسازی و آرایشی و صنایع لاستیک سازی و کبریت سازی و تهیه پارچه و کاغذ ضد آب کاربرد دارد. پارافین به دو صورت جامد و مایع می باشد. پارافین کلوئیدی از هیدروکربن های انشعابی و پارافین جامد از هیدروکربن های خطی یا زنجیری تشکیل شده است و بنابراین ایزومر یکدیگرند. پارافین جامد در 54 الی 60 درجه سانتیگراد ذوب می گردد. وزن مخصوص آن 901% الی 898% است. توده ای سفید رنگ است ویسکوزیته آن در 100 درجه سانتیگراد برابر 75/5 سانتی استوک می باشد پارافین های که توسط تولیدکنندگان به بازار عرضه می شود در 6-7 نوع می باشند که اختلاف آنها عمدتا روی نقطه ذوب می باشد. پارافین خمیری یا نرم دارای نقطه ذوب 48-42 درجه بوده و از آن برای ساختن شمع مومی و استارئین – آغشته کردن خلال های کبریت چوبی بی خطر – تهیه داروهای بهداشتی و آرایشی – تهیه شیشه های سخت – تهیه پارچه ها و کاغذهای صنعتی ضد آب و رطوبت – تهیه انواع واکس و جلادهنده ها – مرکب های جامد و صنایع لاستیک سازی استفاده می شود. جهت استفاده از پارافین در صنایع بهداشتی و آرایشی بایستی پارافین مورد پالایش قرار گرفته و درصد روغن آن کاهش داده شود. از جمله کاربردهای پارافین مایع پارفینه نمودن بشقاب های مقوایی – لیوان کاغذی و مقواهای بسته بندی و نیز پوشش دادن برخی میوه ها برای عدم تعرق و حفظ طراوت آن است. پارافین ماده ای بدون بو و اثر است. پارافین کالایی واسطه ای برای تولیدات مختلف صنعتی ، دارویی ، بهداشتی و ... می باشد. مقدار خلوص پارافین ها یکی از عمده ترین مشخصه های آنهاست که در صنایع مختلف مورد توجه است مثلا پارافین واکس هایی که در ساخت شمع کاربرد دارند باید سفید و در برابر تغییر رنگ پایدار باشد، یا پارافین واکس هایی که در حفاظت و بسته بندی مواد غذایی به کار می رود باید بی بو و عاری از ترکیباتی باشد که برای انسان مضر است. از ترکیبات مضر برای انسان می توان مواد آروماتیک پلی سیکلیک را نام برد. پارافین ایی که برای مقاصد دارویی بکار می روند نیز خصوصیات و ویژگی های خاصی را دارا می باشند. روغن زدایی علاوه بر بهبود بخشیدن خواص مکانیکی پارافین واکس ها یک روش تصفیه نیز می باشد. پارافین واکس تصفیه شده علاوه بر سفیدی رنگ باید دارای پایداری رنگ در مقابل اکسیژن اتمسفر نیز باشد و مقدار آروماتیک ها نیز ناچیز باشد و یا اصلا وجود نداشته باشد. در عمل تصفیه باید ترکیبات اشباع نشده منو و بی و پلی سیکلیک آروماتیک ها و مشتقات هیدروکربنی دارای اتم های سولفور و نیتروژن و اکسیژن و ترکیبات هتروسیکلیک زدوده گردند در حالیکه نرمال آلکانها ، آلکان های شاخه دار و نفتن ها تا حد امکان دست نخورده باقی بمانند. روش های زیادی تاکنون برای تصفیه پارافین واکس ها استفاده کرده اند در حال حاضر روش های مدرنی که به منظور تصفیه پارافین متداول گردیده و در مقیاس جهانی بکار می رود به سه گروه تقسیم می شوند. تصفیه با مواد شیمیایی – جذب فیزیکی و هیدروژناسیون که این روش ها در بررسی های فنی مورد توجه قرار خواهند گرفت. در کل موارد کاربرد پارافین به صورت زیر می باشد : 1. شمع سازی. 2. روکش برای کاغذهای مومی و پوشش ها. 3. موم پارافینی با درجه غذایی : • پوشش های براقی که در آبنبات سازی استفاده می شود ، اما با وجود خوراکی بودن غیر قابل هضم است هم قابل دفع است و هم عمل دفع را تسهیل می کند. • پوشش برای انواع مختلفی از پنیرهای سفت مانند پنیر ایدام. • درزگیز بسیاری از قوطی ها و بطری ها. • مکملی برای آدامس. 4. پوشش های مواد قالب گیری بسته. 5. عامل ضد قالب ، دافع رطوبت و گرد و غبار. 6. عاملی جهت آماده سازی نمونه برای بافت شناسی. 7. روان کننده گلوله – به همراه مواد دیگری مانند روغن زیتون و موم. 8. ساخت مداد ابرو و مداد رنگی. 9. سوخت جامد برای موتورهای راکت چند گانه سوز. 10. ترکیباتی از موم موجی که برای گرفتن ناهمواری های سطح به کار می رود. 11. ترکیباتی از موم سرشی که برای تخته های اسکی بکار می رود. 12. کاهنده اصطکاک که برای هند ریلها و فضاهای سیمانی بکار می رود و نیز معمولا در چاپ صفحه نیز استفاده می شود. 13. جوهر به عنوان پایه ای برای رنگ های سولید و بلوک های رنگی مختلف در موم استفاده در پرینترهای حرارتی بکار می رود. 14. موم میکرو : افزودنی غذایی و عامل جداره ای با شماره E905 , E. 15. مورد استفاده در پزشکی قانونی : برای آزمون نیترات با استفاده از موم پارافین به تشخیص نیترات ها و نیتریت های موجود در دستان مظنون به تیر اندازی کمک می کند. 16. عامل آنتیوزونانت : مخلوط پارافین و واکس های میکرو که در ترکیبات لاستیک استفاده می شوند که این عامل مانع از ترک خوردگی لاستیک می شود. واکس آنتیوزونانت را می توان از موم مصنوعی ، واکس FT و واکس فیشر تروپسچ تولید کرد. 17. ترموستات مکانیکی و محرک به عنوان دستگاهی برای فعال سازی. 18. پوتینگ پیکاپ های گیتار که میکروپونیک ناشی از حرکات ظریف را کاهش می دهد. 19. حمام موم برای مقاصد زیبایی و درمانی. 20. عامل ضخیم کننده بسیاری از پینت بال ها که با کرایولا استفاده می شود. 21. مرطوب کننده ای مور در لوازم آرایشی بهداشتی از قبیل وازلین. 22. جلوگیری از اکسیداسیون سطوح فولادی و آهنی جلا داده شده. تولید پارافین : تولید پارافین های نرمال در پالایشگاه : پارافینهای نرمال به روش جذب فاز بخار برش های نفتی بر روی غربال های مولکولی با میانگین تخلخل 5 آنگستروم بدست می آیند. جذب در فاز بخار در فشارهای پنج تا ده psig و در دمای 300 تا 350 درجه سانتی گراد یا 575 تا 650 درجه فارینهایت انجام می شود. از آمونیاک برای وا جذب پارافین های نرمال استفاده می شود. عملیات نیمه مداوم با استفاده از دو بستر غربال مولکولی پنج آنگستروم این امکان را می دهد که یک بستر برای جذب بکار گرفته شود و بستر دیگر در حال واجذب باشد.