تبلیغات
سامانه ایران صنعت - دایرکتوری شرکت های فرابورس کشور

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 حرهشا حمل و نقل بین المللی خلیج فارس حفارس حفاری شمال حفاری کشتیرانی والفجر حفجر بانک حکمت ایرانیان حکمت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حكشتی سایپا آذین خاذین ایران خودرو دیزل خاور آهنگری تراکتورسازی ایران خاهن گروه بهمن خبهمن پارس خودرو خپارس سازه پویش خپویش ریخته گری تراکتورسازی ایران ختراك رادیاتور ایران ختور قطعات اتومبیل ایران ختوقا چرخشگر خچرخش صنایع ریخته گری ایران خریخت رینگ سازی مشهد خرینگ زامیاد خزامیا فنرسازی زر خزر سایپا خساپا الکتریک خودرو شرق خشرق صنعتی دریایی ایران خصدرا سرمایه گذاری اعتبار ایران خعتبار مهندسی صنعتی روان فن آور خفناور فنرسازی‌خاور خفنر ایرکا پارت خكار سایپادیزل خكاوه کمک فنر ایندامین خكمك گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو خگستر لنت ترمز ایران خلنت نیرو محرکه خمحركه تولید محور خودرو خمحور موتورسازان تراکتورسازی ایران خموتور مهرکام پارس خمهر + نوشته شده در دوشنبه یکم آبان ۱۳۸۵ساعت 13:18 توسط مهندسی نصیر ماشین خنصیر ایران خودرو خودرو محورسازان ایران خودرو خوساز داروسازی ابوریحان دابور کارخانجات داروپخش دارو داروسازی اسوه داسوه البرز دارو دالبر دارو سازی امین دامین بیمه دانا دانا پارس دارو دپارس تولید مواد اولیه داروپخش دتماد داروسازی تولید دارو دتولید داروسازی تهران دارو دتهران داروسازی جابرابن حیان دجابر الحاوی دحاوی داملران ددام دارویی رازک درازك داروسازی روزدارو دروز داروسازی زهراوی دزهراوی گروه دارویی سبحان دسبحا داروسازی سینا دسینا شیمی دارویی داروپخش دشیمی لابراتوارداروسازی‌ دكترعبیدی‌ دعبید داروسازی فارابی دفارا فرآورده های تزریقی ایران دفرا داروسازی کوثر دكوثر کیمیدارو دكیمی داروسازی اکسیر دلر دارویی لقمان دلقما صنایع پتروشیمی دهدشت دهدشت بانک دی دی ایران دارو دیران دیس شپ دیسشپ سهامی ذوب آهن اصفهان ذوب خدمات انفورماتیک رانفور تجارت الکترونیک پارسیان رتاپ کنترل خوردگی تکین کو رتكو کارت اعتباری ایران کیش ركیش گروه مپنا رمپنا کشاورزی و دامپروری مگسال زمگسا صنایع پتروشیمی زنجان زنجان صنعت روی زنگان زنگان سیمان آبیک سابیك آذریت ساذری سیمان داراب ساراب سیمان آرتا اردبیل ساربیل سیمان ارومیه ساروم بانک سامان سامان سیمان سفید ساوه ساوه ایرانیت سایرا سیمان باقران سباقر سیمان بجنورد سبجنو سیمان لار سبزوار سبزوا سیمان بهبهان سبهان سیمان سپاهان سپاها پرمیت سپرمی سیمان تهران ستران مجتمع سیمان غرب آسیا سجام سیمان خاش سخاش سیمان خزر سخزر سرمایه گذاری تدبیرگران فارس وخوزستان سدبیر صنایع سیمان دشتستان سدشت سیمان دورود سدور سیمان شاهرود سرود سیمان شرق سشرق سیمان شمال سشمال سیمان اصفهان سصفها سیمان صوفیان سصوفی سیمان غرب سغرب سیمان فارس سفار سیمان فارس و خوزستان سفارس كارخانه‌فارسیت‌درود سفارود شرکت فارسیت اهواز سفاسی فارسیت اهواز سفاسیت سیمان فارس نو سفانو سیمان قائن سقاین سیمان کارون سكارون سیمان کردستان سكرد سیمان کرمان سكرما سیمان مازندران سمازن بانک سرمایه سمایه گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی سمگا سرمایه گذاری اقتصاد نوین سنوین سیمان سفید نی ریز سنیر سیمان هرمزگان سهرمز سیمان هگمتان سهگمت همکاران سیستم سیستم سیمان ایلام سیلام پتروشیمی شازند شاراك معدنی املاح ایران شاملا پالایش نفت لاوان شاوان پالایش نفت تبریز شبریز پالایش نفت بندرعباس شبندر نفت بهران شبهرن بین المللی محصولات پارس شپارس نفت پاسارگاد شپاس پاکسان شپاكسا پتروشیمی آبادان شپترو پتروشیمی پردیس شپدیس پلی اکریل شپلی پارس پامچال شپمچا پالایش نفت اصفهان شپنا پالایش نفت تهران شتران تولی پرس شتولی تهران شیمی شتهران شرکت نفت جی شجی پتروشیمی خارگ شخارك دوده صنعتی پارس شدوص پالایش نفت شیراز شراز نفت ایرانول شرانل صنعتی رنگین شرنگی تجهیزنیروی زنگان شزنگ نفت سپاهان شسپا پتروشیمی گلستان شستان تولید سموم علف کش شسم + نوشته شده در دوشنبه یکم آبان ۱۳۸۵ساعت 13:16 توسط صنایع شیمیایی سینا شسینا پتروشیمی اصفهان شصفها پتروشیمی فارابی شفارا صنایع شیمیایی فارس شفارس پتروشیمی فناوران شفن کربن ایران شكربن کف شكف نیرو کلر شكلر گلتاش شگل کود شیمیایی اوره لردگان شلرد لعابیران شلعاب رنگ پارس الوان شلوان تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعی شمواد نفت پارس شنفت هنکل پاک وش شوش پتروشیمی شیراز شیراز صنایع شیمیایی ایران شیران کشت و صنعت پیاذر غاذر لبنیات کالبر غالبر صنعتی بهشهر غبشهر بهپاک غبهپاك بهنوش ایران غبهنوش لبنیات پاک غپاك پارس مینو غپینو كشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین غچین خوراک دام پارس غدام دشت مرغاب غدشت ساسان غساسا سالمین غسالم پگاه آذربایجان غربی غشاذر شیر پاستوریزه پگاه خراسان غشان شیر پاستوریزه پگاه اصفهان غشصفا شوکوپارس غشوکو شهد ایران غشهد صنعتی مینو غصینو بیسکویت گرجی غگرجی گلوکوزان غگل مارگارین غمارگ تولیدی مهرام غمهرا روغن‌ نباتی‌ ناب‌ غناب نوش مازندران غنوش كیوان‌ غیوان صنایع آذرآب فاذر ماشین سازی اراک فاراك صنایع پتروشیمی خلیج فارس فارس کالسیمین فاسمین آلومتک فالوم صنعتی آما فاما نورد و لوله اهواز فاهواز آلومینیوم ایران فایرا مس شهید باهنر فباهنر صنایع‌بسته‌بندی‌ مشهد فبستم بسته بندی ایران فبیرا آلومینیوم پارس فپارس سپنتا فپنتا جام دارو فجام فولاد امیر کبیر کاشان فجر جوش و اکسیژن ایران فجوش فولاد خراسان فخاس فولاد خوزستان فخوز فرآوری مواد معدنی ایران فرآور فروسیلیس ایران فروس تولیدفرومولیبدن‌كرمان‌ فروم لوله‌سازی‌اهواز فساز گروه صنعتی سپاهان فسپا لوله و تجهیزات سدید فسدید ملی سرب و روی ایران فسرب سولیران فسلیر گروه صنایع و معادن فلات ایرانیان فلات لامیران فلامی لوله و ماشین سازی ایران فلوله پارس متال فمتال آلومراد فمراد ملی صنایع مس ایران فملی گروه فن آوا فن آوا گسترش صنایع انرژی آذرآب فنرژی نورد آلومینیوم فنوال نورد و قطعات فولادی فنورد فولاد کاویان فوكا فولاد مبارکه اصفهان فولاد فولاد آلیاژی ایران فولاژ صنایع فولاد آلیاژی یزد فولای قندپارس‌ قپارس فرآورده غذایی و قند پیرانشهر قپیرا قند ثابت‌ خراسان‌ قثابت فرآورده های غذایی وقندتربت جام قجام فرآورده های غذایی و قند چهارمحال قچار قند قزوین قزوین قند قهستان قستان قند بیستون‌ قستون قند شیرین خراسان قشرین شكرشاهرود قشكر شهد قشهد قند شیروان قوچان و بجنورد قشیر قند اصفهان قصفها قند لرستان‌ قلرست قند مرودشت قمرو قند نقش جهان قنقش قند نیشابور قنیشا قند هگمتان قهكمت صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام کاریس پتر